Všeobecné obchodní podmínky

I. PREDZMLUVNÉ INFORMÁCIE
Dovoľujeme si Vás týmto informovať, že súhrnné informácie o právach, ktoré Vám pri uzavretí
zmluvy o zájazde prináležia v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z., sú uvedené v prílohe č. 1
Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Travelco s.r.o., teda na konci týchto
internetových stránok.
II. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB CESTOVNÉHO RUCHU NA
ZÁKLADE ZMLUVY O ZÁJAZDE A REKLAMAČNÝ PORIADOK
Pre účely týchto zmluvných podmienok sa zavádzajú tieto pojmy, ktoré majú v celom texte
zmluvných podmienok nasledovný význam:
1. Všeobecné podmienky: zmluvné podmienky poskytovania služieb cestovného ruchu na
základe zmluvy o zájazde a reklamačný poriadok.
2. CK Travelco: obchodná spoločnosť Travelco s.r.o., so sídlom Oščadnica 1076, 023 01
Oščadnica, IČO: 46 528 695, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro,
vložka č. 56146/L, e-mailový kontakt: info@travelco.sk, tel. +421903423208.
3. Externý autorizovaný predajca: zo strany CK Travelco splnomocnená alebo na inom
zmluvnom základe spolupracujúca iná cestovná kancelária alebo cestovná agentúra alebo iný
subjekt, ktorý sprostredkuje služby CK Travelco.
4. Objednávateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá s CK Travelco uzatvorila zmluvu o zájazde,
pričom platí, že objednávateľ môže byť alebo aj nemusí byť súčasne cestujúcim. V prípade, že
objednávateľ nie je cestujúcim, nesie zodpovednosť za zaplatenie ceny zájazdu v celom
rozsahu, vždy spoločne a nerozdielne s cestujúcim. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť
všetkým cestujúcim, v prospech ktorých zmluvu o zájazde uzatvoril, všetky informácie, ktoré
mu CK Travelco poskytla pred uzavretím zmluvy, v opačnom prípade zodpovedá za škodu,
ktorá by nesplnením tejto povinnosti CK Travelco vznikla.
5. Cestujúci: fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o zájazde, ako aj fyzická osoba, ktorej majú
byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej zmluvy o zájazde. Pojem
cestujúci v jednotnom čísle použitý v ktoromkoľvek týchto ustanovení Všeobecných
podmienok zahŕňa všetky osoby vystupujúce na strane cestujúceho, v prospech ktorých bola
zmluva o zájazde tiež uzavretá. Tieto osoby sa zaväzujú dodržiavať všetky povinnosti, ktoré
cestujúcemu vyplývajú zo zmluvy o zájazde. Pokiaľ z povahy povinnosti vyplýva, že ide
o spoločný záväzok viacerých (alebo všetkých) cestujúcich, platí, že na jeho splnenie sú povinní
spoločne a nerozdielne.
6. Zákon o zájazdoch: zákon č. 170/2018 Z. z. zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu,
niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení.
7. Trvanlivý nosič: prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo CK Travelco uchovať jemu
adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý
zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených
informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača.
8. Neodvrátiteľná a mimoriadna okolnosť: okolnosť, ktorú zmluvná strana, ktorá sa na ňu
odvoláva, nemôže ovplyvniť a ktorej následky nemôže odvrátiť, ani keby prijala všetky
primerané opatrenia.
9. Predzmluvné informácie: informácie, ktoré CK Travelco poskytuje cestujúcemu, resp.
objednávateľovi pred uzatvorením zmluvy o zájazde alebo pred zaslaním ponuky, ktorej
prijatie môže viesť k uzatvoreniu zmluvy o zájazde, a to tak v prípade uzavretia zmluvy
o zájazde prostredníctvom komunikácie na diaľku, alebo v predajných priestoroch alebo iným
spôsobom. CK Travelco poskytuje tieto informácie prostredníctvom formulára/ formulárov,
ktoré sú cestujúcemu, resp. objednávateľovi poskytované v písomnej podobe (listinnej alebo
elektronickej) pred uzavretím zmluvy.
Všeobecné podmienky sú platné pre všetky zájazdy a služby poskytované CK Travelco. To neplatí
iba v prípade, že CK Travelco a cestujúci, resp. objednávateľ si spoločne v zmluve o zájazde výslovne
dohodli iný rozsah práv a povinností.
Všeobecné podmienky a predzmluvné formuláre ako aj cestovné vouchery sú neoddeliteľnou
súčasťou každej zmluvy o zájazde. Uzavretím zmluvy o zájazde cestujúci, resp. objednávateľ
potvrdzuje, že so zmluvou, vrátane všetkých k nej prináležiacich dokumentov sa pred jej uzavretím
oboznámil, ich obsahu porozumel a bez výhrad s ich obsahom súhlasí. Taktiež uzavretím zmluvy
o zájazde cestujúci alebo objednávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy riadne oboznámil
aj s týmito Všeobecnými podmienkami, ich obsahu porozumel a so zmluvnými podmienkami v nich
uvedenými bez výhrad súhlasí.
I. Predzmluvná informačná povinnosť a vznik zmluvného vzťahu
1. CK Travelco prehlasuje, že cestujúcemu, resp. objednávateľovi sú pred uzatvorením zmluvy
o zájazde alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k uzatvoreniu zmluvy
o zájazde poskytnuté predzmluvné informácie v zákonom požadovanej forme a rozsahu. CK
Travelco si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť podstatné informácie týkajúce sa najmä, nie
však výlučne, hlavných znakov služieb cestovného ruchu alebo cien, ktoré CK Travelco uvádza
v reklamách, na webe, vo vypísaných ponukách, v katalógoch a pod., pokiaľ tieto zmeny jasne
a zrozumiteľne oznámi cestujúcemu, resp. objednávateľovi pred uzatvorením zmluvy
o zájazde.
2. Zmluvný vzťah vzniká medzi CK Travelco na strane jednej a medzi cestujúcim na strane druhej,
a to na základe podpísanej alebo inak akceptovanej zmluvy o zájazde, ktorá sa uzatvára
spôsobom a vo forme podľa bodov 3. a 4. uvedených nižšie v tomto článku Všeobecných
podmienok. CK Travelco vstupuje do zmluvného vzťahu s cestujúcim buď prostredníctvom
elektronickej objednávky zverejnenej a dostupnej na webovej stránke www.iberiatravel.sk,
alebo prostredníctvom externého autorizovaného predajcu.
3. Zmluvný vzťah vzniká okamihom podpisu zmluvy o zájazde zmluvnými stranami. Zmluva
o zájazde sa považuje za uzavretú cestujúcim aj vtedy, ak je podpísaná zákonným alebo
splnomocneným zástupcom cestujúceho alebo objednávateľom. Cestujúci, ktorý uzatvára
zmluvu za seba alebo aj za iného cestujúceho, alebo osoba (iná ako cestujúci), ktorá koná za
iného cestujúceho, alebo objednávateľ, podpisom zmluvy o zájazde potvrdzuje, že je na
základe zákona alebo splnomocnenia oprávnená v mene cestujúceho uzatvoriť zmluvu
o zájazde a že v prípade uzavretia zmluvy v prospech tretej osoby, táto osoba vyjadrila súhlas
s uzavretím zmluvy a so svojou účasťou na zájazde. V prípade, že prehlásenie osoby podľa
predchádzajúcej vety sa ukáže ako nepravdivé a CK Travelco by v dôsledku toho vznikla škoda,
osoba, ktorá toto nepravdivé prehlásenie dala, za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá a je
voči CK Travelco povinná na jej náhradu.
4. Pri kúpe zájazdu prostredníctvom internetového rezervačného systému na webovej stránke
www.iberiatravel.sk zmluvný vzťah medzi cestujúcim a CK Travelco vzniká zaslaním vyplnenej
elektronickej objednávky, resp. vyplneného rezervačného formulára (návrhu na uzavretie
zmluvy o zájazde), pred zaslaním ktorého cestujúci, resp. objednávateľ zároveň potvrdí, že sa
oboznámil a súhlasí s týmito Všeobecnými podmienkami, a následným prijatím návrhu na
uzavretie zmluvy o zájazde zo strany CK Travelco,. O prijatí návrhu na uzavretie zmluvy
o zájazde (ktorým dochádza k uzavretiu zmluvy o zájazde) vyhotoví CK Travelco cestujúcemu,
resp. objednávateľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy o zájazde. Zmluva o zájazde je platne
uzavretá aj v prípade, keď vyplnený a podpísaný návrh na uzavretie zmluvy o zájazde cestujúci,
resp. objednávateľ zašle CK Travelco faxom alebo iným prostriedkom elektronickej
komunikácie a CK Travelco tento návrh prijme, o čom cestujúcemu, resp. objednávateľovi
vyhotoví a zašle písomné potvrdenie. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy o zájazde nadobúda
účinky doručením potvrdenia o prijatí návrhu na uzavretie zmluvy o zájazde cestujúcemu, resp.
objednávateľovi.
5. Obsah zmluvy o zájazde sa určuje podľa zákona o zájazdoch, katalógu (listinného alebo
elektronického zverejneného na internete), platného cenníku a dodatočných ponúk a
informácii, potvrdenej objednávky, týchto Všeobecných podmienok, príp. osobitných
podmienok priložených k zmluve o zájazde. Katalóg CK Travelco, resp. internetové
stránky www.iberiatravel.sk a informácie v nich uvedené sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o
zájazde. Súčasťou zmluvy o zájazde je i zabezpečenie uzavretia zmluvy o osobnej leteckej
preprave, ktorú cestujúci uzatvorí s leteckou spoločnosťou. CK Travelco zabezpečuje zmluvu o
osobnej leteckej preprave v mene a na účet cestujúceho . Uzavretím zmluvy o zájazde udeľuje
cestujúci CK Travelco súhlas na všetky potrebné úkony súvisiace so zabezpečím zmluvy o
osobnej leteckej preprave s leteckou spoločnosťou a to i vrátane zabezpečenia prípadných
zmien počas trvania zmluvného vzťahu medzi leteckou spoločnosťou a cestujúcim.
6. Externý autorizovaný predajca nie je oprávnený dohodnúť s cestujúcim, resp. objednávateľom
také ustanovenia zmluvy o zájazde alebo mu poskytovať také informácie, ktoré odporujú
informáciám o zájazde obsiahnutých v katalógu alebo iných písomných dokumentoch
a listinách CK Travelco.
7. Potvrdením zmluvy o zájazde sa CK Travelco cestujúcemu zaväzuje zabezpečiť služby v
dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami.
II. Cenové podmienky a platobné podmienky
1. Cena zájazdu je celkovou zmluvne dohodnutou cenou za zájazd a všetkých služieb zahrnutých
do zájazdu alebo ktoré cestujúci alebo objednávateľ objednal. Záväzne dohodnutá celková
cena zájazdu je uvedená v uzavretej a potvrdenej zmluve o zájazde.
2. Pokiaľ CK Travelco poskytuje zľavy na zájazd alebo len niektoré služby cestovného ruchu, má
cestujúci nárok len na tie zľavy, ktoré sú platné v čase uzavretia zmluvy o zájazde, kedy právo
na ich poskytnutie aj musí uplatniť, inak jeho právo na poskytnutie zľavy zaniká. Cestujúci, resp.
objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že do celkovej ceny zájazdu môžu byť ešte
dodatočne zahrnuté ďalšie náklady a poplatky, ktoré nebolo možné určiť pred uzatvorením
zmluvy o zájazde, na čo bol cestujúci, resp. objednávateľ vopred upozornený v súlade so
zákonom o zájazdoch. Pokiaľ zmluva o zájazde neurčuje niečo iné, tak platí, že celková cena
zájazdu nezahŕňa náklady cestujúceho, ktoré mu vyplývajú z pasových, colných, devízových a
iných predpisov krajiny miesta zájazdu. Pri poskytovaní zľavy pre dieťa (v súvislosti s jeho
vekom) je rozhodujúci dosiahnutý vek dieťaťa ku dňu ukončenia čerpania služieb.
3. CK Travelco má právo na úplné zaplatenie ceny dosiaľ objednaných služieb pred ich
poskytnutím a cestujúci, resp. objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich
poskytnutím.
4. CK Travelco je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov v okamihu podpisu alebo
v okamihu iného uzavretia zmluvy o zájazde. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb
(splátkový kalendár) je dohodnutý takto:
a) pri vzniku zmluvného vzťahu je cestujúci, resp. objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo
výške 100% ceny dosiaľ objednaných služieb, ak medzi zmluvnými stranami nebolo
dohodnuté inak,
b) poplatky za zmeny v rezervácii a odstupné sú splatné ihneď.
5. Cestujúci má nárok na poskytnutie objednaných služieb len po zaplatení celej ceny
objednaných služieb.
6. CK Travelco je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu len ako priamy dôsledok
zmien, ktoré sa týkajú:
a) ceny prepravy cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo iných zdrojov
energie, keď cena zájazdu bude zvýšená o sumu rovnajúcu sa hodnote zvýšenia ceny
prepravy pri porovnaní ceny prepravy pri uzatvorení zmluvy o zájazde s cenou prepravy ku
dňu začatia poskytovania služby,
b) výšky daní alebo poplatkov za služby cestovného ruchu tvoriace zájazd účtovaných treťou
osobou, ktorá nie je priamym poskytovateľom služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd,
vrátane miestnej dane za ubytovanie, letiskových poplatkov a prístavných poplatkov alebo
poplatkov za nástup alebo výstup na letiskách a v prístavoch, keď v takom prípade bude
cena zájazdu zvýšená o hodnotu zvýšenia týchto daní a poplatkov pri porovnaní s výškou
týchto daní a poplatkov pri uzavretí zmluvy o zájazde s výškou týchto daní a poplatkov ku
dňu začatia zájazdu, alebo,
c) výmenných kurzov mien týkajúcich sa zájazdu, keď v takom prípade bude cena zájazdu
zvýšená o hodnotu posilnenia kurzu cudzej meny voči EUR pri porovnaní hodnoty tohto
kurzu pri uzavretí zmluvy o zájazde s hodnotou tohto kurzu ku dňu začatia zájazdu.
Cestujúci má právo na zníženie ceny zájazdu zodpovedajúce zníženiu nákladov uvedených
v písm. a), b) a c) tohto bodu, ku ktorému došlo od uzatvorenia zmluvy o zájazde do začatia
zájazdu.
Jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny zájazdu na trvanlivom
nosiči spolu s odôvodnením a výpočtom zvýšenia ceny zájazdu musí byť cestujúcemu
preukázateľne odoslané najneskôr 20 dní pred začatím zájazdu, inak cestovnej kancelárii
nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu. Cestujúci je povinný doplatiť rozdiel
ceny zájazdu v lehote určenej v oznámení o zvýšení ceny zájazdu, inak bude CK Travelco
postupovať podľa bodu 5. tohto článku Všeobecných podmienok.
Ak zvýšenie ceny zájazdu podľa tohoto bodu zmluvy prekročí 8% celkovej ceny zájazdu,
postupuje sa podľa článku V. bodu 1. Týchto Všeobecných podmienok.
CK Travelco poskytne cestujúcemu pri znížení ceny podľa tohoto bodu rozdiel medzi
pôvodnou cenou zájazdu a zníženou cenou zájazdu po odpočítaní skutočných nákladov, ktoré
vznikli CK Travelco v súvislosti so zmenou ceny zájazdu. Na žiadosť cestujúceho CK Travelco
poskytne potvrdenie o týchto skutočných nákladoch.
III. Práva a povinnosti cestujúceho
1. Cestujúci má právo najmä:
a) na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a úplne zaplatených služieb,
b) na riadne poskytnutie informácií o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne
dohodnutých a zaplatených služieb, a ktoré sú CK Travelco známe,
c) byť riadne oboznámený v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách s návrhmi
zmien v zmluvne dohodnutých službách,
d) požadovať neodkladne odstránenie chýb v poskytovanej službe u dodávateľa služby alebo
u povereného zástupcu CK Travelco,
e) odstúpiť od zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb podľa článku
VI. týchto Všeobecných podmienok za podmienky uhradenia sumy odstupného určenej
v článku VI. bode 4. Všeobecných podmienok To neplatí v prípade, pokiaľ v cieľovom
mieste zájazdu alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne
okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúceho do
cieľového miesta zájazdu. Pre prípad podľa predchádzajúcej vety platí, že cestujúci je
oprávnený pred začatím zájazdu od zmluvy o zájazde odstúpiť bez zaplatenia odstupného,
na reklamáciu nedostatkov služieb a jej vybavenie v súlade s článkom VII. týchto
Všeobecných podmienok,
f) pred začatím zájazdu môže cestujúci na trvanlivom nosiči oznámiť CK Travelco, že zájazdu
sa namiesto neho zúčastní iná osoba, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na
zájazde; súhlas tretej osoby s postúpením zmluvy o zájazde musí byť súčasťou oznámenia.
Zmena cestujúceho je voči CK Travelco účinná, ak bolo oznámenie o postúpení zmluvy o
zájazde podľa prvej vety doručené CK Travelco najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu; dňom
doručenia oznámenia sa osoba uvedená v oznámení stáva cestujúcim. Pôvodný cestujúci
a nový cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a
všetkých poplatkov, príplatkov a iných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou
cestujúceho a o ktorých ich CK Travelco informuje. Poplatky, príplatky a iné náklady podľa
predchádzajúcej vety nesmú byť neprimerané a nesmú presiahnuť skutočné náklady, ktoré
vznikli CK Travelco v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde.
g) dostať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie podrobné informácie o všetkých
skutočnostiach, ktoré sú pre cestujúceho dôležité a ktoré sú CK Travelco známe, pokiaľ nie
sú už obsiahnuté v zmluve o zájazde, v katalógu ktorý bol cestujúcemu, resp.
objednávateľovi odovzdaný, alebo na internetových stránkach www.travelco.sk
zverejnený. Tieto písomné informácie o zájazde posiela CK Travelco e mailom, alebo
poštou, len na jednu adresu, uvedenú cestujúcim, resp. objednávateľom. Na základe
dohody cestujúceho, resp. objednávateľa a CK Travelco môžu byť tieto písomné informácie
doručené aj osobne.
2. Cestujúci, resp. objednávateľ má povinnosť najmä:
a) poskytnúť CK Travelco potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu
služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v zmluve o zájazde,
najmä osobné a kontaktné údaje, vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov.
b) predložiť všetky potrebné doklady a dokumenty podľa požiadavky CK Travelco, ktoré
podmieňujú riadne poskytnutie služby,
c) zabezpečiť u cestujúcich mladších ako 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého
účastníka, obdobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav si
to vyžaduje, a to počas celej doby zájazdu,
d) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,
e) zaplatiť celú cenu zájazdu v súlade s článkom II. týchto Všeobecných podmienok.
V prípade, že to CK Travelco požaduje, je cestujúci povinný zaplatenie celej ceny zájazdu
CK Travelco preukázať,
f) bez zbytočného odkladu písomne oznamovať CK Travelco svoje stanovisko k prípadným
návrhom zmien v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb,
g) prevziať od CK Travelco doklady potrebné pre čerpanie služieb a riadne ich skontrolovať
pred začatím zájazdu,
h) mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum (pokiaľ je vyžadované), dodržiavať
colné a pasové predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú
nedodržaním týchto predpisov, znáša výlučne cestujúci,
i) splniť očkovacie, príp. ďalšie zdravotné formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú
stanovené medzinárodnými zdravotníckymi predpismi,
j) riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK Travelco a
dodržiavať stanovený program zájazdu,
k) počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných
zákazníkov, dodávateľov služieb alebo CK Travelco,
l) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov podľa článku VII. Všeobecných
podmienok,
m) dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase.
Cestujúci zodpovedá za všetky náklady a škody, ktoré vzniknú CK Travelco porušením
ktorejkoľvek z povinností v zmysle predchádzajúcich bodov.
3. K povinnostiam objednávateľov – právnických osôb, ktoré sú súčasťou zmluvného vzťahu ďalej
patrí:
a) oboznámiť cestujúcich s týmito Všeobecnými podmienkami ako aj s ďalšími informáciami,
ktoré dostane od CK Travelco, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb,
b) zabezpečiť, aby všetci cestujúci plnili základné povinnosti cestujúceho, ktoré vyžadujú ich
osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý cestujúci,
c) odovzdať CK Travelco menný zoznam cestujúcich podľa vopred dohodnutého termínu a
so všetkými požadovanými náležitosťami, u cestujúceho do 15 rokov uviesť úplný dátum
narodenia a uviesť osoby zodpovedné za dohľad a jeho sprevádzanie.
IV. POVINNOSTI A PRÁVA CK Travelco
1. K právam a povinnostiam cestujúceho, resp. objednávateľa uvedeným v článku III. týchto
Všeobecných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce práva a povinnosti CK Travelco.
2. CK Travelco je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne informovať o všetkých
skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu
zájazdu.
3. CK Travelco nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a
zaplatených služieb.
4. CK Travelco je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdov, na základe ktorej vzniká
cestujúcemu právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK Travelco z dôvodu svojho úpadku
cestujúcemu:
a) neposkytne dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto
doprava súčasťou zájazdu,
b) nevráti zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
c) nevráti rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu
v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti. CK Travelco je povinná odovzdať cestujúcemu
súčasne so zmluvou o zájazde aj doklady určené cestujúcemu, ktoré musia obsahovať
informácie o uzatvorenom povinnom zmluvnom poistení zájazdu.
5. Cestujúci je povinný správať sa tak, aby svojím správaním a/alebo konaním (i) neznemožnil
realizáciu zájazdu podľa vopred dohodnutých podmienok alebo (ii) neohrozil bezpečnosť
ostatných účastníkov zájazdu. V prípade porušenia niektorej z povinností podľa
predchádzajúcej vety tohto bodu Všeobecných podmienok, má CK Travelco právo na
odstúpenie od zmluvy o zájazde s cestujúcim. Cestujúci má v prípade odstúpenia zo strany CK
Travelco právo na vrátenie ceny za doposiaľ neposkytnuté, resp., nevyčerpané služby od CK
Travelco. CK Travelco má v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinnosti podľa prvej vety tohto
bodu Všeobecných podmienok s následkom odstúpenia (v prípad, že od zmluvy odstúpi) voči
cestujúcemu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške určiteľnej v okamihu odstúpenia,
ktorá sa bude rovnať výške nákladov, ktoré CK Travelco v dôsledku porušenia povinnosti
cestujúcim a následného odstúpenia od zmluvy vznikli. Nárok CK Travelco na náhradu
spôsobenej škody vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu tým nie je dotknutý. CK Travelco
špecifikuje výšku zmluvnej pokuty spolu s jej odôvodnením v písomnom odstúpení. CK
Travelco v odstúpení zároveň určí lehotu na zaplatenie zmluvnej pokuty, pokiaľ sa neuplatní
postup podľa nasledujúcej vety tohto bodu Všeobecných podmienok. CK Travelco je
oprávnená si svoju pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty započítať (a to aj čiastočne)
s pohľadávkou cestujúceho na vrátanie ceny za doposiaľ neposkytnuté, resp. nevyčerpané
služby.
V. Zmena dohodnutých služieb, odstúpenie od zmluvy o zájazde
1. Ak je CK Travelco nútená pred začiatkom zájazdu podstatne zmeniť niektorý zo základných
znakov služieb cestovného ruchu uvedených v § 14 ods. 2 písm. a) zákona o zájazdoch alebo
nemôže splniť osobitné požiadavky cestujúceho, s ktorými CK Travelco súhlasila (podľa § 16
ods. 4 písm. a) zákona o zájazdoch) alebo navrhuje zvýšiť cenu zájazdu o viac ako 8 % celkovej
ceny zájazdu (podľa § 19 ods. 4 zákona o zájazdoch), navrhne cestujúcemu zmenu zmluvy o
zájazde. . CK Travelco v takomto prípade bezodkladne informuje cestujúceho o (i)
navrhovaných zmenách a ich vplyve na cenu zájazdu, (ii) o práve cestujúceho navrhované
zmeny v určenej primeranej lehote prijať alebo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti
zaplatiť odstupné, a to v písomnej forme doručenej CK Travelco (iii) skutočnosti, že ak cestujúci
navrhované zmeny v lehote podľa bodu (ii) neprijme, zmluva o zájazde zanikne, (iv) cene
náhradného zájazdu, ak je náhradný zájazd cestujúcemu ponúknutý, Ak navrhovaná zmena
zmluvy o zájazde vedie k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť.
CK Travelco môže cestujúcemu, ktorý odstúpil od zmluvy o zájazde podľa bodu (ii), ponúknuť
náhradný zájazd, ak je to možné v rovnakej alebo vyššej kvalite ako pôvodný zájazd. Ak
cestujúci od zmluvy o zájazde odstúpi podľa bodu (ii) a neprijme ponuku náhradného zájazdu,
ak mu bol ponúknutý, CK Travelco je povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby uskutočnené
cestujúcim alebo v jeho mene bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia
o odstúpení od zmluvy o zájazde. Ak sa v dôsledku zmeny zmluvy o zájazde alebo prijatia
náhradného zájazdu podľa tohoto bodu má poskytnúť zájazd nižšej kvality alebo s nižšími
nákladmi, cestujúci má právo na primerané zníženie ceny zájazdu.
2. CK Travelco má právo pred začatím zájazdu jednostranne zmeniť aj iné podmienky zmluvy
o zájazde, a to v prípade, že ide o zmenu zanedbateľnú. CK Travelco informuje cestujúceho
o takejto zmene jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči.
Zanedbateľnou zmenou podmienok zmluvy o zájazde je zmena miesta a ubytovacieho
objektu za podmienky, ak je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej
kategórie a v podobnej oblasti, zmena poradia navštívených miest, zmena dopravy z
dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov, zmena miesta odchodu a
príchodu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto.
3. CK Travelco má právo pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti
nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, ak v lehote do 21 dní pred jeho
začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu (ak je minimálny počet
účastníkov pre daný zájazd definovaný). Minimálny počet účastníkov zájazdu je pre všetky
takto definované zájazdy stanovený počtom 30 osôb, ak nie je v zmluve o zájazde dohodnuté
inak. CK Travelco je v takomto prípade povinná písomne odstúpiť od zmluvy o zájazde bez
zbytočného odkladu, najneskôr však (i) 20 dní pred začiatkom zájazdu, ak ide o cestu, ktorá
trvá dlhšie ako 6 dní, (ii) 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 do 6 dní,
(iii) 48 hodín pred začatím zájazdu, ak de o cestu, ktorá trvá menej ako 2 dni.
4. CK Travelco má ďalej právo pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti
nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, ak neodvrátiteľné a mimoriadne
okolnosti (napríklad, nie však výlučne, prírodné katastrofy, vojnové konflikty, politické nepokoje
a pod.) bránia CK Travelco plniť zmluvu o zájazde a CK Travelco písomne oznámi cestujúcemu
odstúpenie od zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím zájazdu.
5. Ak po začiatku zájazdu CK Travelco neposkytne cestujúcemu služby alebo ich podstatnú časť
riadne a včas, alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva o zájazde
zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak
pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než
sú uvedené v zmluve o zájazde, je CK Travelco povinná vrátiť cestujúcemu rozdiel ceny medzi
ponúkanými a poskytnutými službami.
6. Ak služby podľa bodu 5 nemožno zabezpečiť je CK Travelco povinná bezodkladne vrátiť
cestujúcemu rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je CK Travelco
povinná poskytnúť cestujúcemu dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu,
s ktorým cestujúci súhlasí, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je
doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý zmluvne, je CK
Travelco povinná buď vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady, alebo
rozdiel ceny uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.
7. Na základe individuálneho želania cestujúceho, resp. objednávateľa, je CK Travelco pripravená,
pokiaľ je to možné, urobiť zmeny podmienok dohodnutých v zmluve o zájazde. Vykonanie
takýchto zmien podlieha zaplateniu administratívneho poplatku vo výške 10,- EUR za každú
jednu zmenu + poplatok, ktorý si účtuje poskytovateľ menenej služby. Ide o zmenu osôb,
termínu, nástupného miesta, typu ubytovacieho zariadenia, batožiny, a pod.
8. CK Travelco si po začatí zájazdu vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu z
dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo z dôvodu
mimoriadnych nepredvídateľných udalostí, ktoré CK Travelco nemá možnosť predvídať a
ovplyvniť.
9. V prípade, že po začatí zájazdu dôjde k preobsadeniu ubytovacej kapacity ubytovacieho
zariadenia a bude nevyhnutné cestujúceho ubytovať v inom ubytovacom zariadení, CK
Travelco poskytne náhradné ubytovanie v ubytovacom zariadení rovnakej alebo vyššej
kategórie. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu.
VI. Odstúpenie od zmluvy
1. CK Travelco môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpiť len z . dôvodov uvedených
v týchto Všeobecných podmienkach. . Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením
dôvodov zasiela CK Travelco preukázateľným spôsobom na poštovú alebo elektronickú adresu
cestujúceho uvedenú v zmluve o zájazde.
2. Cestujúci má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:
a) bez udania dôvodu,
b) ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy o zájazde podľa článku V. bod 1. Všeobecných
podmienok (odstúpenie bez povinnosti zaplatiť odstupné),
c) z dôvodov podstatného porušenia zmluvy o zájazde zo strany CK Travelco (odstúpenie bez
povinnosti zaplatiť odstupné s právom cestujúceho požadovať primeranú zľavu z ceny
zájazdu za služby, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas), a to za kumulatívneho splnenia
nasledovných podmienok: (i) CK Travelco neposkytne cestujúcemu služby v súlade so
zmluvou o zájazde alebo poskytnutá služba nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na
ponuku a zvyklosti dôvodne očakával a (ii) cestujúci túto skutočnosť bezodkladne oznámi
CK Travelco alebo jej poverenému zástupcovi a (iii) CK Travelco v primeranej lehote určenej
cestujúcim nevykoná nápravu uvedením služby do súladu so zmluvou o zájazde alebo
s dôvodným očakávaním cestujúceho (ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to
CK Travelco nespôsobí neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia zmluvy) a ani
(iv) neponúkne cestujúcemu náhradné služby buď rovnakej alebo vyššej kvality, ako je
uvedená v zmluve, bez dodatočných nákladov cestujúceho, alebo kvality nižšej ako je
uvedená v zmluve o zájazde, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto služieb.
Oznámenie o odstúpení od zmluvy o zájazde spíše cestujúci buď formou záznamu v predajnom
mieste, kde zájazd zakúpil, alebo ho na to predajné miesto pošle doporučenou poštou,
prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú
dňom spísania záznamu, príp. dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde
si cestujúci, resp. objednávateľ zájazd zakúpil.
3. Pri zmluve uzatvorenej mimo predajného miesta je cestujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o
zájazde aj bez uvedenia dôvodu a bez povinnosti zaplatiť odstupné v lehote 14 dní odo dňa
uzatvorenia zmluvy o zájazde; ustanovenie. Oprávnenie cestujúceho sa však nevzťahuje na
zájazdy, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy
o zájazde a vylúčenia práva cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde podľa prvej vety.
4. Pre prípad odstúpenia od zmluvy o zájazde pred jeho začatím zo strany cestujúceho je výška
odstupného stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb a
jeho presná výška je uvedená pri každej rezervácii. Vypočítava sa nasledovne:
a) 45 a viac dní pred nástupom klientov, cestujúceho na pobyt- skutočne vzniknuté náklady,
min. 10% z ceny objednaných služieb.
b) 44 až 30 dní pred nástupom klientov, cestujúceho na pobyt- skutočne vzniknuté náklady,
min. 30% z ceny objednaných služieb.
c) 29 až 15 dní pred nástupom klientov, cestujúceho na pobyt- skutočne vzniknuté náklady,
min. 50% z ceny objednaných služieb.
d) 14 až 8 dní pred nástupom klientov, cestujúceho na pobyt- skutočne vzniknuté náklady,
min. 80% z ceny objednaných služieb.
e) 7 až 4 dní pred nástupom klientov, cestujúceho na pobyt- skutočne vzniknuté náklady, min.
90% z ceny objednaných služieb.
f) 3 a menej dní pred nástupom klientov, cestujúceho na pobyt- skutočne vzniknuté náklady,
100% z ceny objednaných služieb.
Uvedené čiastky platia vždy pre jednu osobu cestujúceho. Skutočne vzniknutými nákladmi CK
Travelco v zmysle týchto podmienok sa rozumie najmä nerefundovateľná časť ceny prepravy,
ubytovania s súvisiacich služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu, zo strany CK Travelco uhradená
provízia cestovnej agentúry, ktorá zájazd sprostredkovala, a paušálne vyjadrená suma nákladov
na strane CK Travelco vo výške 49 EUR bez DPH, ktorá predstavuje minimálnu hodnotu práce
zamestnancov a dodávateľov služieb CK Travelco, ktorú by CK Travelco nevynaložila, pokiaľ by
k odstúpeniu od zmluvy o zájazde nedošlo (v súčte 1 hod. x 40 EUR za účtovné služby a 2 hod.
x suma minimálnej mzdy zamestnanca zaisťujúceho storno jednotlivých súčastí zájazdu,
navýšená o hodnotu odvodov zo strany zamestnávateľa).
5. CK Travelco nie je povinná vrátiť zaplatenú cenu zájazdu, ak sa cestujúci nezúčastnil zájazdu,
alebo nečerpal služby, z dôvodov za ktoré nezodpovedá CK.
6. Pri určení počtu dní pre určenie výšky odstupného podľa bodu 4. je rozhodujúci deň, ktorým
nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy o zájazde. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného
počtu dní.
7. CK Travelco má právo odrátať odstupné od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny
doposiaľ objednaných služieb. CK Travelco je zároveň povinná vrátiť bezodkladne cestujúcemu
zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zmluvy o zájazde.
8. V prípade čiastočného storna ubytovania jednej osoby cestujúceho z viacerých uvedených na
zmluve o zájazde sa odstupné rovná sume vyplývajúcej z rozdielu pôvodnej ceny zájazdu a
ceny zájazdu podľa nového zloženia osôb. V prípade storna dopravných služieb sa vypočíta
odstupné podľa bodu 4. tohto článku Všeobecných podmienok.
VII. Reklamačné konanie, náhrada škody
1. V prípade, že niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o
zájazde, zákonom o zájazdoch alebo osobitným predpisom, alebo ak nemá vlastnosti, ktoré
cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, , vzniká cestujúcemu právo na
reklamáciu. Cestujúci je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez
zbytočného odkladu, a to oznámením CK Travelco (aj prostredníctvom asistenčnej služby CK
Travelco uvedenej v pokynoch na zájazd) alebo jej poverenému zástupcovi.
2. CK Travelco je povinná v primeranej lehote určenej cestujúcim vykonať nápravu uvedením
služby cestovného ruchu do súladu so zmluvou o zájazde, zákonom o zájazdoch alebo
osobitným predpisom, alebo s dôvodným očakávaním cestujúceho, ak je to vzhľadom na
okolnosti možné alebo ak to nespôsobí CK Travelco neprimerané náklady vzhľadom na rozsah
porušenia zmluvy o zájazde a hodnotu dotknutých služieb cestovného ruchu. Určenie lehoty
podľa predchádzajúcej vety nie je potrebné, ak CK Travelco oznámi cestujúcemu, že nápravu
nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný záujem cestujúceho. Ak
CK Travelco nevykoná nápravu, je povinná ponúknuť cestujúcemu náhradné služby cestovného
ruchu, a to aj vtedy, ak návrat cestujúceho na miesto odchodu nie je zabezpečený podľa zmluvy
o zájazde, pričom tieto náhradné služby cestovného ruchu musia byť (i) rovnakej kvality alebo
vyššej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, bez dodatočných nákladov pre cestujúceho,
alebo (ii) nižšej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, s ponukou primeranej zľavy z ceny
týchto služieb cestovného ruchu.
Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté CK Travelco, ak
náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu
uvedenými v zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného
ruchu nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu
cestujúci odmietne alebo tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektívnych
dôvodov prijať, cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom
oznámenia podľa bodu 1. a CK Travelco poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny zájazdu
za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia.
Ak CK Travelco nevykoná nápravu ani nezabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného
ruchu podľa predchádzajúceho odseku, cestujúci má právo
a) vykonať nápravu sám a požadovať od CK Travelco náhradu účelne vynaložených
nákladov s tým spojených, alebo
b) odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu
z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak
ide o podstatné porušenie zmluvy o zájazde.
3. CK Travelco je povinná vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam a odovzdať
cestujúcemu kópiu tohto písomného záznamu, ak
a) nevykoná nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so zmluvou o zájazde,
zákonom o zájazdoch alebo osobitným predpisom, alebo neponúkne cestujúcemu
náhradné služby cestovného ruchu rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená
v zmluve o zájazde, bez dodatočných nákladov pre cestujúceho,
b) zabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu
nižšej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, s ponukou primeranej zľavy z ceny
týchto služieb cestovného ruchu,
c) cestujúci náhradné služby cestovného ruchu odmietne alebo ich nemôže z
objektívnych príčin prijať,
d) cestujúci vykoná nápravu sám podľa bodu 2 posledného odseku písm. a) tohto článku
Všeobecných podmienok.
4. Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do 2 rokov od skončenia zájazdu, alebo v
prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o zájazde.
Ak je to možné, cestujúci je povinný pri uplatnení reklamácie priložiť aj písomný záznam podľa
bodu 3 tohto článku Všeobecných podmienok. Na všetky reklamácie podané v súlade s
uvedenými podmienkami, je CK Travelco povinná vybaviť najneskôr do 30 dní od prijatia
reklamácie a o spôsobe vybavenia informovať cestujúceho v písomnej forme.
5. Cestujúci má právo na primeranú zľavu podľa prvého odstavca bodu 2 ods (ii), druhého
odstavca bodu 2 alebo posledného odstavca bodu 2 tohoto článku Všeobecných podmienok.
Ak CK Travelco nepreukáže, že porušenie zmluvy o zájazde spôsobil cestujúci, je povinná
cestujúcemu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny podľa prvej vety s
prihliadnutím na závažnosť a čas trvania porušenia zmluvy o zájazde.
Ak je súčasťou zájazdu aj preprava cestujúceho, CK Travelco v prípadoch podľa druhého
odstavca bodu 2 a posledného odstavca bodu 2 písm. b) tohoto článku Všeobecných
podmienok zabezpečí repatriáciu porovnateľnou prepravou, a to bezodkladne a bez
dodatočných nákladov pre cestujúceho.
Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat
cestujúceho podľa zmluvy o zájazde, CK Travelco uhrádza náklady na potrebné ubytovanie, ak
je to možné rovnakej kategórie a triedy, v trvaní najviac troch nocí na jedného cestujúceho. Ak
sú v osobitných predpisoch o právach cestujúcich platných pre príslušné dopravné prostriedky
na návrat cestujúceho ustanovené dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty. Obmedzenie
nákladov na ubytovanie podľa prvej vety sa nevzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou a
osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré
potrebujú osobitnú lekársku starostlivosť, ak bola CK Travelco o ich osobitných potrebách
informovaná najmenej 48 hodín pred začatím zájazdu. CK Travelco sa nemôže odvolávať na
neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti na účely obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady
na ubytovanie podľa tohoto odseku, ak sa na tieto okolnosti nemôže odvolávať príslušný
poskytovateľ prepravy.
6. CK Travelco zodpovedá cestujúcemu za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy
o zájazde bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť CK Travelco alebo iní dodávatelia služieb,
ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. CK Travelco nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií
mimo rámec zájazdu, ktoré si cestujúci, resp. objednávateľ objedná na mieste u sprievodcu,
hotela alebo inej organizácie.
7. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK
Travelco (vis major) alebo okolnosti na strane cestujúceho, na základe ktorých zákazník úplne
alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a CK Travelco zabezpečené služby, nevzniká
zákazníkovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb ani nárok na kompenzáciu v
akomkoľvek rozsahu. CK Travelco nenesie zodpovednosť za krátkodobo zníženú kvalitu
služieb, výpadky medzinárodnej alebo národnej siete Internet a tiež škody spôsobené vyššou
mocou (vis major). Vyššou mocou (vis major) sú myslené najmä prírodné katastrofy, živelné
pohromy, štrajky, dopravné nehody, nepredvídateľné poruchy na dopravných prostriedkov,
ako i iné. Odlety, prílety a ubytovanie sa v hoteli môžu byť realizované aj v neskorých nočných
alebo skorých ranných hodinách.
8. CK Travelco upozorňuje na prípadné meškanie dopravných prostriedkov a na možnosť jeho
vzniku z dôvodov problémov v cestnej premávke a na hraničných prechodoch, preplnených
vzdušných koridorov, z dôvodov nepriaznivého počasia, príp. z technických a prevádzkových
dôvodov. CK Travelco nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť následkom meškania
dopravného prostriedku vplyvom vis maior. Pri zájazdoch s leteckou, alebo autobusovou
dopravou je prvý a posledný deň zájazdu určený na prepravu a nie na samotnú dovolenku. Let
a následný transfer môže z hľadiska dĺžky trvania čiastočne alebo i celkom zasahovať do
nasledujúceho, resp. predošlého dňa.
9. Cestujúci má okrem práva na primeranú zľavu podľa zmluvy o zájazde a týchto Všeobecných
podmienok aj právo na primeranú náhradu majetkovej škody a tiež právo na primeranú
nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikla v dôsledku podstatného porušenia zmluvy o zájazde, za
ktoré zodpovedá CK Travelco; náhradu škody poskytne CK Travelco cestujúcemu bezodkladne.
CK Travelco sa zbaví zodpovednosti za škodu len vtedy, ak preukáže, že porušenie zmluvy o
zájazde bolo spôsobené (i) cestujúcim, alebo (ii) treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom
služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu, ak porušenie nebolo možné
predvídať ani odvrátiť, alebo (iii) neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.
CK Travelco rovnako nezodpovedá za škodu spôsobenú porušením povinnosti v súvislosti
s poskytovaním služieb, ktoré si cestujúci objedná u tretích osôb. Výška náhrady škody ako i
všetky ostatné nároky súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb
(poškodenie a strata resp. neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a
pod.) sa riadia príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.
10. Cestujúci, ktorý použije vlastnú dopravu, je sám zodpovedný za dodržanie termínu nástupu a
ukončenia pobytu, ktorý CK Travelco uvádza v informáciách o zájazde.
11. Za riadne poskytnutie dopravy sa považuje aj poskytnutie dopravy so zmenenou trasou,
zmenenými prestupnými miestami aj s prípadným časovým nesúladom jednotlivých liniek, ak
k uvedeným vynúteným zmenám prišlo bezprostredne pred zájazdom alebo počas trvania
zájazdu. CK Travelco sa však zaväzuje dodržať dohodnutý druh dopravy, zmeniť ho len vo
výnimočných prípadoch na náklady CK Travelco, a v prípade poskytnutia lacnejšej dopravy,
vráti CK Travelco cenový rozdiel cestujúcemu bezodkladne po návrate.
12. Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb sú v nevyhnutných prípadoch možné. Ide najmä o
zmeny miesta odletu, príletu, trasy, leteckej spoločnosti, medzipristátia, typu lietadla, letových
časov, termínu letu, programu počas poznávacieho zájazdu a pod. ak k uvedeným vynúteným
zmenám prišlo bezprostredne pred zájazdom alebo počas trvania zájazdu. V prípade vyššie
uvedených zmien bude CK Travelco bezodkladne informovať cestujúceho.
13. Pri posudzovaní počtu dní dovolenky treba počítať s tým, že do prvého a posledného dňa
čerpania služieb v rôznej miere zasahujú dopravné a ubytovacie služby. Aj v prípade obsadenia
izby v skorých ranných hodinách sa predchádzajúca noc počíta ako poskytnuté ubytovanie.
14. Zmeny letových časov sa môžu uskutočniť aj krátko pred plánovaným odletom. V prípade
omeškania resp. skoršieho odletu alebo príletu lietadla vzniká cestujúcemu právo na
kompenzáciu za dobu čakania na letisku alebo nevyčerpané služby súvisiace s pobytom v
rozsahu medzinárodne platných predpisov, pričom náhradné plnenie poskytuje priamo letecká
spoločnosť, keďže priamo s leteckou spoločnosťou je uzavretá zmluva o osobnej leteckej
preprave.
15. Každý cestujúci je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, devízových, tranzitných,
zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov, zákonov
a zvyklostí krajiny, do ktorej cestuje, resp. cez ňu prechádza. CK Travelco nenesie zodpovednosť
za prípadné problémy vzniknuté neudelením víza alebo chybnými úkonmi cestujúceho. Všetky
náklady, ktoré vzniknú nedodržaním vyššie uvedených predpisov sú na ťarchu cestujúceho.
VII. Ochrana osobných údajov
CK Travelco vyhlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s
nimi nakladané v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, najmä
v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Informácie o spracúvaní osobných údajov cestujúceho, resp. objednávateľa zájazdu ako aj všetkých
osôb zúčastnených na zájazde, ako aj iných dotknutých osôb, ktorých údaje CK Travelco spracúva
v súvislosti so zmluvou o zájazde a o ich právach vyplývajúcich z príslušnej právnej úpravy
zabezpečuje CK Travelco prostredníctvom informácií v dokumente „Zásady pri spracúvaní osobných
údajov cestovnou kanceláriou Travelco a informácie o právach dotknutých osôb“ uverejnenom na
webovom sídle CK Travelco www.iberiatravel.sk v sekcii „Ochrana osobných údajov“.
IX. Záverečné ustanovenia
1. Platnosť týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby
poskytované CK Travelco od 01.05.2018, ak nie je medzi CK Travelco a cestujúcim, resp.
objednávateľom vopred dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy
písomnou formou.
2. Zmluvné strany zmluvy o zájazde sa dohodli, že na všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov
vyplývajúcich z uzavretej zmluvy o zájazde alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane všetkých
vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na
náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy predložia sa vzťahuje právomoc
vecne a miestne príslušných súdov Slovenskej republiky. Zmluvné strany si zvolili rozhodné
právo - slovenské právo, a teda rozhodným právom budú platné právne predpisy Slovenskej
republiky.
3. Cestujúci má právo obrátiť sa na CK Travelco so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so
spôsobom, ktorým CK Travelco vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že CK Travelco
porušila jeho práva. Ak CK Travelco na túto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní
odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, cestujúci má právo podať návrh na začatie
alternatívneho riešenia sporu (ARS) v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. Formou ARS môžu byť
riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi CK Travelco a cestujúcim, a spory s touto
zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov,
ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa
ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z. z., ktorým je aj Slovenská obchodná inšpekcia, a to za pomoci k
tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 zákona č. 391/2015
Z.z.. Ďalšie subjekty ARS sú uvedené v zozname na stránkach
http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskychsporov-
1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Subjekt ARS
môže od cestujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5
EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh,
má cestujúci. Okrem ARS má cestujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd
Slovenskej republiky . Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main. Právo využiť ARS má však len cestujúci ako
spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy o zájazde nekoná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
4. CK Travelco prehlasuje, že si splnila svoje povinnosti ohľadne zabezpečenia ochrany pre prípad
úpadku.
5. Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu a cenníku CK Travelco, resp. na internetových
stránkach www.iberiatravel.sk o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú
informáciám známym v čase ich tlače, resp. zverejnenia a CK Travelco si vyhradzuje právo na
ich zmeny do času uzatvorenia zmluvy o zájazde s cestujúcim, resp., objednávateľom.
Príloha č. 1 - Formulár štandardných informácií pre zmluvy o zájazde
Základné práva podľa zákona č. 170/2018 Z. z.:
– cestujúci dostane všetky podstatné informácie o zájazde pred uzavretím zmluvy o zájazde v
zmysle § 14 zákona č. 170/2018 Z. z., napríklad miesto pobytu, spôsob dopravy, základné znaky
ubytovacieho zariadenia,
– cestovná kancelária nesie zodpovednosť za riadne poskytnutie všetkých služieb cestovného
ruchu zahrnutých v zmluve o zájazde,
– cestujúci dostane telefónne číslo pre núdzové situácie alebo údaje o kontaktnom mieste,
prostredníctvom ktorých sa môže spojiť s cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou,
prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil,
– cestujúci je oprávnený postúpiť zmluvu o zájazde inej osobe v primeranej lehote a s ďalšími
primeranými nákladmi,
– cena zájazdu sa môže zvýšiť, len ak sa zvýšia osobitné náklady (napríklad zmena cien
pohonných látok) a ak je to výslovne stanovené v zmluve o zájazde, a v žiadnom prípade nie
neskôr ako 20 dní pred začatím zájazdu. Ak zvýšenie ceny zájazdu presiahne 8 % ceny zájazdu,
cestujúci je oprávnený od zmluvy o zájazde odstúpiť. Ak si cestovná kancelária vyhradí právo
na zvýšenie ceny zájazdu, cestujúci má nárok na zníženie ceny zájazdu, ak sa znížili príslušné
náklady.
– cestujúci je oprávnený od zmluvy o zájazde odstúpiť bez zaplatenia odstupného a dostať
úplnú refundáciu všetkých platieb, ak sa podstatným spôsobom zmení niektorý zo základných
znakov služieb cestovného ruchu okrem ceny zájazdu. Ak cestovná kancelária zruší zájazd pre
začatím zájazdu, cestujúci je v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z. oprávnený na vrátenie zaplatenej
ceny zájazdu a prípadnú náhradu škody.
– cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia
odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné
a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu
cestujúcich do cieľového miesta,
– cestujúci je oprávnený okrem toho kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o
zájazde za primerané a odôvodnené odstupné,
– ak po začatí zájazdu nie je možné niektoré podstatné prvky služieb cestovného ruchu
poskytnúť v súlade so zmluvou o zájazde, je cestovná kancelária povinná cestujúcemu
ponúknuť vhodné náhradné riešenie bez dodatočných nákladov. Cestujúci je oprávnený
odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného v prípade, ak služby cestovného ruchu
nie sú poskytnuté v súlade so zmluvou o zájazde, táto je porušená podstatným spôsobom a
cestovná kancelária nevykoná nápravné kroky v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z.
– cestujúci má v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z. právo na zníženie ceny zájazdu alebo na
náhradu škody, alebo na oba tieto nároky, ak služby cestovného ruchu neboli poskytnuté alebo
neboli poskytnuté riadne,
– cestovná kancelária je povinná poskytnúť pomoc, ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach,
– ak sa cestovná kancelária dostane do úpadku, platby cestujúceho budú refundované,
– ak sa cestovná kancelária dostane do úpadku po začatí poskytovania zájazdu a ak zájazd
zahŕňa prepravu, zabezpečená je repatriácia cestujúceho,
– cestovná kancelária uzatvorila zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku s
poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku , a to s poisťovňou Generali Poisťovňa, a.s.,
odštepný závod Európska cestovná poisťovňa so sídlom Lamačská cesta 3/A, Bratislava 841 04,
IČO: 35709332, tel.: +421 2 544 177 04, e-mail: info@europska.sk (ďalej len „poskytovateľ
ochrany pre prípad úpadku“), a to za podmienok stanovených zmluvou medzi cestovnou
kanceláriou a poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku, ktorej súčasťou sú tiež Všeobecné
poistné podmienky pre poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie ECP-VPP-INS
2019.
– Úplné znenie zákona č. 170/2018 Z. z. je dostupné tu: https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/
SK/ZZ/2018/170/20190601

mohlo by vás zaujímať

NEWSLETTER

Novinky emailem?

Nenechte si ujít žádný volný termín vaší ideální dovolené a přihlašte se k odběru novinek.